Geografia

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 1/2015

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 1/2015

22,43 zł

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

22,43 zł

Polish Journal of Soil Science, vol.XLVII, No. 2/2014

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol.XLVII, No. 2/2014

14,95 zł

Procesy limniczne a strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą

Jarosław Dawidek

Procesy limniczne a strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą

35,51 zł

Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX

Piotr Eberhardt

Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX

6,54 zł

Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza

red. Andrzej Świeca

Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza

10,28 zł

Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego

Paweł Zieliński

Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego

31,77 zł

Rola zasilania podziemnego i spływu powierzchniowego w kształtowaniu cech fizykochemicznych wód rzecznych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Stanisław Chmiel

Rola zasilania podziemnego i spływu powierzchniowego w kształtowaniu cech fizykochemicznych wód rzecznych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

5,61 zł

Strefa marginalna lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej w świetle analizy litofacjalnej

Sławomir Terpiłowski

Strefa marginalna lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej w świetle analizy litofacjalnej

3,74 zł

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

Grzegorz Janicki

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

35,51 zł

Warunki funkcjonowania systemów rzecznych północnej Polski

Wojciech Sobolewski

Warunki funkcjonowania systemów rzecznych północnej Polski

28,04 zł

Warunki klimatyczne Lubelszczyzny

Bogusław Michał Kaszewski

Warunki klimatyczne Lubelszczyzny

21,49 zł

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na warunki sedymentacji w korycie powodziowym Wisły na odcinku Zawichost--Puławy

Justyna Warowna

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na warunki sedymentacji w korycie powodziowym Wisły na odcinku Zawichost--Puławy

5,61 zł

Współczesne procesy eoliczne

Józef Wojtanowicz

Współczesne procesy eoliczne

30,84 zł

Z zastosowań geografii. Paleogeografia. Krajobraz kulturowy

Józef Wojtanowicz, Maria Łanczont

Z zastosowań geografii. Paleogeografia. Krajobraz kulturowy

26,17 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia etc.), vol. LVIII

red. Józef Wojtanowicz

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia etc.), vol. LVIII

6,54 zł